Jan 29 - 2015

Grant i ri për pjesëmarrjen aktive të publikut në planifikim

Zyrja e CHwB në Kosovë ka nënshkruar kontratën e grantit të ri me “ Partneritetin për Zhvillim“ (projekt ky i financuar nga USAID) për promovimin e pjesëmarrjes aktive të publikut në planifikim hapësinor komunal.

usaid news 2

Konsultimi publik për Planin Lokal të Trashëgimisë Kulturore në Rahovec (maj 2013)

Objektivi kryesorë i këtij projekti  është fuqizimi i të gjitha grupeve të komuniteteve, e në veçanti ato të grave, të rinjve dhe grupeve të tjera të rrezikuara, në procesin e vendimmarrjes si dhe zbatimin e qëllimeve të planifikimit hapësinor, duke përfshirë pesë pilot komunat: atë të Gjakovës, Malishevës, Pejës, Prishtinës dhe Vushtrrisë. Për më tepër, gjatë këtij procesi, parashihet të bëhet inicimi i një bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet qytetarëve dhe qeverisjes lokale, duke promovuar kështu ndjenjën e fuqizimit dhe atë të pronësisë. Duke u bazuar në komponentët e planifikimit hapësinor në të cilat përfshihen pesë komunat, projekti ka për qëllim arritjen e këtyre rezultateve  në ҫdo komunë partnere:

  • Themelimin e Bordit Këshillëdhënës të Komunitetit
  • Draftimin e Planeve të Pjesëmarrjes së Publikut & zbatimin e ngjarjeve me komunitet
  • Draftimin e udhërrëfyesit për planifikimin hapësinor me pjesëmarrje

Kohëzgjatja e projektit është 7 muaj.

Për përshkrim më detaj të projektit ju lutemi klikoni këtu.

Për më shumë informata në lidhje me USAID dhe punën e tyre klikoni këtu.


Postimi i kaluar


Jan 29 - 2015

Rishpallje e konkursit të bursave për studentë të Rahovecit


Postimi i rradhës


Jan 30 - 2015

Më shumë se ndërhyrje emergjente: Mejtepi i Haxhi Ymerit