Dec 03 - 2021

THIRRJE PËR PROJEKTE – HERITAGE SPACE VI

CHwB Kosova fton të gjithë artistët dhe profesionistët të cilët veprojnë në fushën e kulturës, industrive kreative dhe shkencave humanistike digjitale që të aplikojnë për edicionin e gjashtë të Heritage Space!

Platforma ofron një mundësi për të punuar në ruajtjen e trashëgimisë kulturore nëpërmjet hulumtimit, dokumentimit dhe interpretimit. Kjo platformë, përmes MENTORIMIT PROFESIONAL dhe mbështetjes teknike, inkurajon qasjet inovative në trajtimin e trashëgimisë kulturore, për të nisur dhe vazhduar diskurset për të kaluarën në të tashmen si dhe të ardhmen.

Edicioni i këtij viti do të mbështesë TEMAT si në vijim:

 

  • Arkivimi i Shkëputjeve
  • Trashëgimia e Krizave
  • Rrëfim & Interpretim

Afati i fundit për aplikim: 17 Janar, 2022

Përzgjedhja dhe intervistimi i kandidatëve: Janar-Shkurt 2022

Kohëzgjatja e implementimit të projektit: Shkurt 2022 – Korrik 2022

Prezantimi publik: Gusht- Shtator 2022

Për më shumë informata rreth Heritage Space VI, kriteret e vlerësimit dhe mënyrës së aplikimit, lexojeni UDHËZUESIN PËR APLIKIM.

Për të aplikuar, plotësojeni FORMULARIN PËR APLIKIM. Formulari për aplikim, së bashku me dokumentet tjera të kërkuara, mund të dërgohen jo më vonë se 17 Janar 2022 (në ora 23:59) në emailin: [email protected]

Për çfarëdo pyetje apo informacioni shtesë, ju lutemi ndiqeni faqën tonë të Facebook apo Instagram të CHwB Kosova ose na kontaktoni në [email protected].

Rreth Platformës Heritage Space

Heritage Space u inicua në vitin 2016 nga CHwB Kosova, me qëllim inkurajimin e artistëve, studiuesve dhe profesionistëve tjerë që veprojnë në fushën e kulturës, industrisë kreative dhe shkencave humanistike digjitale, për të ruajtur trashëgiminë kulturore përmes hulumtimit dhe dokumentimit, duke krijuar kështu punë që paraqesin aspekte të reja tëtrashëgimisë, të cilat ndërlidhen me perspektiva bashkëkohore.

Heritage Space inkurajon qasje ndërdisiplinore në fushën e trashëgimisë kulturore, siç janë hulumtimi në formë të shkruar, arti bashkëkohor, filmbërja, rrëfimi përmes platformës digjitale, dokumentimi dhe format tjera me rëndësi që arrijnë të ndërveprojnë me publikun e gjerë kuptimisht, përmes edukimit dhe vetëdijësimit. Për më tepër, Heritage Space inkurajon shoqërinë dhe komunitetet e ndryshme tëndërlidhen me të kaluarën historike dhe trashëgiminë kulturore, përtej formave tradicionale.

CHwB Kosova ka krijuar një platformë e cila lidhë trashëgiminë kulturore me aspekte e praktika të ndryshme shoqërore përmes qasjeveinovative, duke u shmangur qëllimisht nga koncepti i njohur i Diskursit të Trashëgimisë së Autorizuar (Authorised Heritage Discourse). Në këtë mënyrë, ne ofrojmë hapësirë për të rinjtë kreativ, që të punojnë me komunitete lokale dhe pjesëtarë tjerë të shoqërisë, duke vënë kështu në dukje historitë e tyre, trashëgimia e të cilave ka formësuar identitetin e shoqërisë multikulturore të Kosovës.

________________________________________________________________________________________

 

CHwB Kosovo poziva sve zainteresovane umetnike koji rade u oblasti kulture, kreativne industrije i digitalne humanističke nauke da se prijave za šesto izdanje Heritage Space!

Platforma Heritage Space pruža mogućnost rada na očuvanju kulturnog nasleđa kroz istraživanje, dokumentaciju i tumačenje. Ova platforma, kroz STRUČNO MENTORSTVO i tehničku podršku, podstiče inovativni pristup očuvanja kulturnog nasleđa, s ciljem pokretanja i nastavljanja diskursa o prošlosti u sadašnjosti i budućnosti.

Ovogodišnje izdanje podržava sledeće TEME:

  • Arhiviranje diskontinuiteta;
  • Nasleđe kriza;
  • Pripovedanje & tumačenje.

Krajnji rok za prijavu: 17. januar, 2022.

Odabir kandidata i intervju: januar-februar 2022.

Implementacija projekta: februar 2022. – 2022.

Javna prezentacija: avgust - septembar 2022.

Za više informacija oko platforme Heritage Space VI, kriterijuma ocenjivanja i načina prijavljivanja, pročitajte SMERNICE ZA PRIJAVLJIVANJE

Da bi ste se prijavili popunite elektronski popunjivi PRIJAVNI FORMULARPrijavni formular, zajedno sa drugim potrebnim dokumentima trebate podneti do 17. januara 2022. godine (do 23:59) putem elektronske pošte na: [email protected]

Za sve dodatne informacije pratite našu Facebook i Instagram stranicu CHwB Kosovo ili nas kontaktirajte na [email protected].

Sažeti opis platforme Heritage Space

Heritage Space platforma pokrenuta je 2016. od strane CHwB Kosovo s ciljem podsticanja umetnika, istraživača kao i drugih profesionalaca koji rade u oblast kulture, kreativne industrije i digitalne humanističke nauke na očuvanju kulturnog nasleđa kroz istraživanje i dokumentaciju, kreirajući dela čiji sadržaji predstavljaju nove aspekte nasleđa i koji se prepliću sa savremenim perspektivama.

Heritage Space podstiče interdisciplinarne pristupe u oblast kulturnog nasleđa, kao što su istraživanja iz dostupnih izvora, savremena umetnost, filmsko stvaralaštvo, digitalno pripovedanje, dokumentisanje kao i drugi važni oblici koji uspevaju da stupe u interakciji sa širom javnošću na smislenom načinu, kroz obrazovanje i podizanje svesti. Štaviše, Heritage Space podstiče celokupno društvo i sve zajednice da se povezuju sa istorijskom prošlošću i kulturnim nasleđem, mimo tradicionalnih oblika. 

Heritage Space platforma koja je formirana 2016. godine od strane CHwB Kosovo ima za cilj da poveže kulturno nasleđe sa različitim društvenim aspektima i praksama kroz inovativne pristupe, odstupajući od dobro poznatog koncepta autorizovanog diskursa o nasleđu (Authorised Heritage Discourse). Shodno tome, platforma pruža prostor kreativnim mladim ljudima da rade sa lokalnim zajednicama i drugim članovima društva, da iznesu na videlo lokalne istorije koje su oblikovale identitet multikulturalnog društva Kosova.

 


Postimi i kaluar


Dec 03 - 2021

MENTORËT – HERITAGE SPACE VI


Postimi i rradhës


Mar 22 - 2022

SHPALLEN PËRFITUESIT E HERITAGE SPACE VI