Sep 03 - 2014

Projektet 2009


Postimi i kaluar


Sep 03 - 2014

Bujtina shtrat dhe mëngjes në Hoçë të Madhe


Postimi i rradhës


Sep 03 - 2014

KONSERVIMI I INTEGRUAR – Sfidat, mundësitë dhe përvojat e integrimit të trashëgimisë kulturore dhe natyrore në planifikim hapësinor dhe urban në Kosovë