Rreth Nesh

Fondacioni Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB) është një organizatë joqeveritare e pavarur Suedeze e përkushtuar në shpëtimin dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore të prekshme dhe jomateriale të prekur nga konflikti, neglizhenca ose fatkeqësitë njerëzore dhe natyrore. Ne e shohim punën tonë si një kontribut jetik për ndërtimin e demokracisë dhe mbështetjen e të drejtave të njeriut.

CHwB është neutrale kur bëhet fjalë për palët në konflikt, por jo për të drejtat e të gjithë njerëzve për trashëgiminë kulturore - tani dhe në të ardhmen. CHwB punon me trashëgiminë kulturore si një forcë aktive në pajtimin, ndërtimin e paqes dhe zhvillimin shoqëror dhe ekonomik duke krijuar kapacitete, vetëdije dhe mundësi për ruajtjen dhe shpëtimin e trashëgimisë kulturore në shoqëritë e prekura nga konflikti, neglizhenca ose fatkeqësitë njerëzore dhe natyrore. CHwB është e përkushtuar për barazi, mosdiskriminim, pjesëmarrje, përgjegjshmëri dhe transparencë.

Trashëgimia Kulturore pa Kufij u themelua në 1995 si një organizatë e pavarur joqeveritare Suedeze për të punuar në frymën e Konventës së Hagës 1954 për mbrojtjen e pasurisë kulturore në rast të konflikteve të armatosura, katastrofave natyrore, neglizhencës, varfërisë ose konflikteve politike dhe sociale .

VIZIONI ynë është që të ndërtojmë një mjedis ku të gjithë kanë të drejtë ta gëzojnë, të kenë qasje dhe të marrin pjesë në trashëgiminë kulturore.

MISIONI ynë është promovimi i trashëgimisë kulturore si e drejtë në vetvete dhe si aset.

CHwB Kosova punon me shoqërinë civile dhe institucionet në të gjitha nivelet për të forcuar ndërtimin e paqes, zhvillimin e qëndrueshëm socio-ekonomik dhe demokratik dhe për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.


Plani Strategjik

OBJEKTIVI STRATEGJIK i joni është përmirësimi i kushteve dhe mundësive për të gëzuar lirinë kulturore dhe diversitetin kulturor dhe që trashëgimia kulturore të përdoret gjithnjë e më shumë si një mjet për të promovuar të drejtat e njeriut, ndërtimin e paqes dhe zhvillimin demokratik.

OBJEKTIVI SPECIFIK 1: Forcimi i aktivizmit të shoqërisë civile dhe përgjegjësia e institucioneve të trashëgimisë kulturore.

OBJEKTIVI SPECIFIK 2: Valorizimi i trashëgimisë kulturore si burim për zhvillim social, ekonomik e kulturor, nga shoqëria civile dhe institucionet qeveritare të nivelit lokal.

OBJEKTIVI SPECIFIK 3: Ngritja e kapaciteteve njerëzore në fushën e trashëgimisë me përgaditje kualitative profesionale për të përmbushur sfidat në preservimin e trashëgimisë në një numër të madh të shteteve.

Partnerët

Anëtarësimet